lịch thi

bởi quản trị viên | Date: 10-04-2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

HỌC KỲ II (2017-2018)

HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN

NGÀY THI: 02/04/2018 - 25/05/2018, TẠI CƠ SỞ 2


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

HỌC KỲ II (2017-2018)

HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN

NGÀY THI: 02/04/2018 - 25/05/2018, TẠI CƠ SỞ 2

STT

Ngày thi

Giờ thi

Mã học phần

Hình thức thi

Tên học phần

Tín chỉ

Lớp tín chỉ

Số lượng

Phòng thi

Tháng 04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

1

02/04/2018

13h30

CVN09

Tự luận

Marketing  du lịch

2

ĐH DL
CĐ VHDL

19

2B503

2

11/04/2018

13h30

DTV27

Tự luận

Thư viện các lực lượng
vũ trang

2

DH 14-KHTV2

33

2B402

3

11/04/2018

13h30

CTV14

Trắc nghiệm

Tổ chức hoạt động
thông tin thư mục

2

CD 16-CTV1

18

2B401

4

18/04/2018

8h00

CXB28

Tự luận

Kinh doanh sách ngoại văn

2

CD 15-CXB1

16

2B408

5

19/04/2018

13h30

DTV25

Tự luận

Thư viện thiếu nhi
và thư viện trường phổ thông

2

DH 14-KHTV2

33

2B402

6

20/04/2018

8h00

DTV28

Tự luận

Thông tin phục vụ lãnh đạo

2

DH 14-KHTV1

32

2B402

7

20/04/2018

8h00

DDC09

Tự luận

Tiếng Việt thực hành

2

CD 15-CTV1

18

2B401

8

24/04/2018

13h30

DXB34

Tự luận

Thị trường chứng khoán

2

DH 14-KDXBP

35

2B506

Tháng 05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

9

02/05/2018

8h00

DTV15

Tự luận

Tra cứu thông tin

3

DH 15-DTV1

51

2B404

10

03/05/2018

8h00

DVV08

Tự luận

Văn hóa trang phục

2

DH 15-DVH1
DH 16-DVH1

39
9

2B302
2B304

11

08/05/2018

8h00

CXB31

Tự luận

Kinh tế xuất bản

3

CD 15-CXB1

16

2B408

12

08/05/2018

8h00

DTT10

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành (cơ bản)

2

DH 15-DTT1

56

2B206

13

08/05/2018

13h30

CTV11

Tự luận

Lưu trữ thông tin
và bộ máy tra cứu

3

CD 16-CTV1

18

2B401

14

15/05/2018

8h00

DVV01

Tự luận

Văn hóa nông thôn

3

DH 15-DVH1
DH 16-DVH1

39
9

2B302
2B304

15

15/05/2018

8h00

DDC19

Tự luận

Lịch sử tư tưởng Phương Đông & Việt Nam

2

CD 15-CXB1

16

2B406

16

17/05/2018

13h30

CTV08

Tự luận

Phân loại tài liệu

3

CD 16-CTV1

18

2B401

17

25/05/2018

8h00

DTT14

Tự luận

Ngôn ngữ truyền thông

3

DH 15-DTT1

57

2B206

Ghi chú: Đề nghị sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi dự thi, sinh viên chưa đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi.

                       Tp.Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng  04   năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 
           

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

Nguyễn Thế Dũng

 

 

Từ khóa: