LỊCH THI

bởi quản trị viên | Date: 10-04-2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
HỌC KỲ II (2017-2018)
HÌNH THỨC THI: VẤN ĐÁP, THUYẾT TRÌNH, THỰC HÀNH, TIỂU LUẬN
NGÀY THI:  02/04/2018 - 24/4/2018 TẠI CƠ SỞ 2

 


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
HỌC KỲ II (2017-2018)
HÌNH THỨC THI: VẤN ĐÁP, THUYẾT TRÌNH, THỰC HÀNH, TIỂU LUẬN
NGÀY THI:  02/04/2018 - 24/4/2018 TẠI CƠ SỞ 2
                                              

 

STT

Ngày thi

Giờ thi

Mã học phần

Hình thức thi

Tên học phần

Tín chỉ

Lớp tín chỉ

Số lượng

Phòng thi

 

1

29/3/2018

8h00

DXB37

Thuyết trình

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

2

DH 14-KDXBP

35

2B506

 

2

02/4/2018

8h00

DTV29

Bài tập

Biên mục MARC 21

1

DH 14-KHTV2

33

Nộp bài

 

3

02/4/2018

8h00

DTV34

Bài tập

Xuất bản phẩm điện tử

1

DH 14-KHTV1

32

Nộp bài

 

4

02/4/2018

8h00

CTV25

Bài tập + thuyết trình

Thư viện khoa học

1

CD 15-CTV1

18

2B.503

 

5

03/4/2018

8h00

CTV23

Bài tập

Thư viện thiếu nhi

1

CD 15-CTV1

18

Nộp bài

 

6

04/4/2018

8h00

CTV27

Bài tập

Thư viện quân đội

1

CD 15-CTV1

18

Nộp bài

 

7

06/4/2018

8h00

CTV28

Bài tập

Thông tin phục vụ lãnh đạo

1

CD 15-CTV1

18

Nộp bài

 

8

06/4/2018

8h00

DTV21

Tiểu luận

Bảo quản tài liệu

2

DH 15-KHTV1

51

Không lấy phòng

 

9

12/4/2018

8h00

DTV19

Thực hành

Mạng thông tin

2

DH 15-KHTV1

51

Nộp bài

 

10

12/4/2018

8h00

DTV32

Tiểu luận

Thư mục chuyên môn

2

DH 14-KHTV1

32

Không lấy phòng

 

11

16/4/2018

8h00

DTV26

Thuyết trình
+ bài tập

Thư viện khoa học
và thư viện đại học

2

DH 14-KHTV1

32

2B.403

 

12

16/4/2018

8h00

DTV33

Tiểu luận

Lập dự án trong hoạt động
 thư viện thông tin

2

DH 14-KHTV2

33

Không lấy phòng

 

13

16/4/2018

8h00

DTV22

Tiểu luận

Công tác địa chí

2

DH 15-KHTV1

51

Không lấy phòng

 

14

16/4/2018

8h00

CTV30

Bài tập

Công tác địa chí

1

CD 15-CTV1

18

2B.503

 

15

16/4/2018

13h30

CTV31

Bài tập

Xuất bản điện tử

1

CD 15-CTV1

18

2B.503

 

16

18/4/2018

8h00

CTV22

Vấn đáp

Anh văn chuyên ngành

2

CD 15-CTV1

18

2B401

 

17

20/4/2018

Cả ngày

DQL16

Vấn đáp

Công nghiệp văn hoá

2

DH 15-DVH1
DH 16-DVH1

39
9

2B.302

 

18

23/4/2018

8h00

DVV06

Tiểu luận

Các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam

3

DH 15-DVH1

39

Không lấy phòng

 

19

23/4/2018

8h00

CXB25

Thực hành

Xuất bản điện tử

2

CD 15-CXB1

16

Nộp bài

 

20

24/4/2018

8h00

CXB17

Thực hành

Nghiệp vụ thu ngân

1

CD 15-CXB1
CD 16-CXB1

31

2B408

 

21

24/4/2018

9h30

CXB18

Thực hành

Nghiệp vụ kiểm kê

1

CD 15-CXB1
CD 16-CXB1

31

2B408

 

22

24/4/2018

13h30

CXB19

Thực hành

Nghiệp vụ kho

1

CD 15-CXB1
CD 16-CXB1

31

2B408

 

Ghi chú: Đề nghị sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi dự thi, sinh viên chưa đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi.
                 Đối với hình thức thi vấn đáp, các khoa đảm bảo có 02 giảng viên chấm thi.

 
         

                                            TP.Hồ Chí Minh, ngày  19 tháng  03  năm 2018

 
       

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

 
         

                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Từ khóa: